תנאים והגבלות של JLab הסיטוניים

הסכם מכר זה ("הסכם") נערך ונחתם ביום זה, ביום, בחודש, בשנה, על ידי ובין PEAG LLC DBA JLab Audio., ("JLab") ושם העסק המשווק ("המשווק"), הפועל ממקום העסקים העיקרי שלו או שיש לו את כתובת העסק העיקרית בכתובת העסק הראשי של המשווק.

1. הגדרות

"משווק", לצורך הסכם זה, יוגדר כאדם פרט, תאגיד, שותפות או גורם אחר, או כל חברה בת או סניף שרוצה לרכוש מ- JLab שמע אודיו אלקטרוניים או מוצרים אחרים ("מוצרי JLab") .

2. הכרה

המשווק מסכים לעקוב אחר "כללים למכירה חוזרת" להלן בכל עת בזמן שהסכם זה תקף. המשווק מסכים כי אי ציות ל"כללים למכירה חוזרת "יביא לסיום זכותו של המשווק לרכוש ומכירה מחדש של מוצרי JLab.

3. כללים למכירה מחדש

הכללים הבאים יחולו על המשווק למשך תקופת הסכם זה. המשווק מסכים לקרוא, הבין, אישר וקיבל את כל הכללים הבאים:

א) קניין רוחני - כל שמות המוצר, סימני מסחר, פטנטים, טכנולוגיה, תמונות וקניין רוחני אחר השייך ל- JLab. JLab תספק הקלה למשווקים להשתמש בסימנים עם אישורם.

ב) חומר שיווקי - לצורך שיווק ומכירה של מוצרי JLab, המשווק ישתמש רק בתמונות מוצרים, מפרטי מוצר ותכונות, ושימשי מוצר מיועדים המסופקים על ידי JLab או בעדכוני מוצרים המסופקים ישירות על ידי JLab.

ג) זכות ביקורת - אינטרנט:המשווק מסכים כי ל- JLab יש את הזכות לבקר בכל אחד מחומרי השיווק, אתרי האינטרנט, דפי האינטרנט, הרישומים של חנויות האינטרנט והודעות המוצר לגבי כל מוצרי JLab בכל עת, והמפיץ מסכים לאשר ולבצע כל שינוי, תיקונים ו / או שינויים שנעשו על ידי JLab באופן מילולי או בכתב תוך 48 שעות עסקים מרגע שה JLab מודיע למפיץ על השינויים שיבוצעו. JLab תעשה מאמץ להשיג עיכובים סבירים על ידי המשווק בביצוע שינויים אם השינויים אינם חשובים וכל עוד החומר שיש לשנות אינו מזיק לעסק של JLab או JLab. הדפס: המשווק מסכים כי ל- JLab הזכות לבקר בכל אחד מחומרי השיווק, הקטלוגים, הדוארים המשווקים של המשווק בכל הנוגע למוצרי JLab בכל עת. המשווק מסכים בנוסף לקבל ולהנהיג כל שינוי, תיקונים ו / או שינויים שנעשו על ידי JLab, מילולית או בכתב, בהדפסה הבאה של החומרים האמורים.

ד) תנאי תשלום - יש לשלם את כל החשבוניות במלואן לפני משלוח הסחורה דרך הפורטל המקוון וישולם באמצעות כרטיס אשראי.

ה) סיום- המשווק מסכים כי JLab שומרת על הזכות להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא תוך 30 ימי הודעה מוקדמת. המשווק מסכים עוד כי אם אחד מהצדדים יפסיק הסכם זה מכל סיבה שהיא, הסכם זה יישאר בתוקף כפי שהוא חל על המשווק עד שהמשווק ימכר את כל מוצרי JLab הנותרים שלהם.

ו) מכירות פריט בודד - המשווק רשאי לשווק ולתמחר רק מוצרי JLab כיחידות בודדות, עם מחיר 1 (אחד) עבור מוצר 1 (אחד). לדוגמה, המשווק אינו רשאי להציע מחיר מיוחד עבור 2 (שניים) או יותר של כל מוצרי JLab או שילוב של מוצרי JLab, אלא אם כן ניתן JLab לכך אישור מראש ובכתב.

ז) קמעונאות בלבד - המשווק אינו רשאי לבצע סיטונאות ולא להפיץ כל מוצר JLab למשווק אחר. המשווק רשאי למכור מוצרי JLab רק דרך קמעונאות ללקוח הסופי במקום לבנים ומרגמה פיזית.

ח) שוק המשווקים - משווק אסור, בשום פנים ואופן, תחת שם העסק המצוין בהסכם זה או תחת או דרך כל עסק אחר, למכור כל מוצר JLab בכל שוק מפיצים מקוון, כולל אך לא בלעדי ל- eBay, אמזון וולמארט. אם המשווק מפר את הכלל הזה, JLab תודיע למפיץ והמשווק מסכים לשלם מיידית קנס בסך של 10,000 דולר ארה"ב ל- JLab Audio בכל רשימת הפרות של כל פריט למכירה.

I) אתרי מכירה פומבית מקוונת אחרים - המשווק רשאי לרשום, לשווק, למכור מכירה פומבית או למכור מוצרי JLab באתרי מכירה פומבית או בשוק מקוון, עם אישור מראש ובכתב מאת JLab, ובמחיר התחלתי שהוא לא פחות מ"מחיר קמעונאי מינימלי "כאמור ב"תמחור קמעונאי מינימלי מבנה "שצוין על ידי JLab בהסכם זה.

י) תמחור - המשווק מסכים לדבוק בכל עת במבנה התמחור הקמעונאי של כל מוצרי JLab כפי שנקבע על ידי JLab. בשום מקרה אסור המשווק למכור מוצרי JLab בפחות מ- "המחיר המינימלי המפורסם" כאמור ב"תמחור סיטונאי סודי "שצוין על ידי JLab או שצוין בכתב על ידי JLab. שינויים או הפרשים למחירי המינימום המפורטים להלן המתרחשים באתר www.jlabaudio.com, בכל שיווק של JLab, או על ידי משווקים אחרים אינם מהווים שינויים ב"תמחור מינימלי המפורסם "כמפורט ב"תמחור סיטונאי סודי".

K) "תמחור מינימלי המפורסם" - כפי שנקבע על ידי JLab לכל עסק שעוסק במפיץ, מתואר בגליון המחירים הסודי שלנו ויש להקפיד עליו בכל עת.

L) מידע סודי - כל מידע המשותף עם מפיץ על ידי JLab, לרבות הסכם זה, מחירים, מחירונים, הודעות על מוצרים עתידיים ומידע אחר המוצהר כחסוי על ידי JLab, לא יחשוף על ידי המשווק לצד כלשהו מחוץ לחברה של המשווק.

ז) חוזר - מדיניות ההחזרה עבור כל ההזמנות שהושמו על ידי המשווק תהיה 30 ימים מיום ההזמנה. סיבות מקובלות להחזרה יוגבלו למוצרים פגומים או להזמנות שלא התקיימו באופן שגוי. אם פריטים מוחזרים במצב מקורי שלא נפתח ללא נזק לאריזה, מחיר הרכישה של המשווק יוחזר בניכוי כל דמי המשלוח, העיבוד וההגשמה.

N) משלוח - אלא אם כן ניתן לספק חשבון שליח (כלומר FedEx או UPS) על ידי המשווק, עלויות משלוח יחושבו על ידי JLab Audio ויוספו לכל ההזמנות. עלויות אלה יצוינו בבירור בכל החשבוניות. אם מסיבה כלשהי מספר חשבון שליח שצוין על ידי המשווק אינו מדויק או שאינו מכסה את המשלוח, כל דמי החזרת החזר של שליח יהיו באחריות המשווק. אם פריטים נשלחים בנפרד עקב הזמנה חוזרת של מלאי, כל עלויות המשלוח יחויבו ללקוח. המשווק מחזיק ב- JLab Audio פטור מכל אחריות בגין עיכובים בהגשמת הסדר.

O) מחירים בכפוף לשינוי - תמחור הנחה שניתן על בסיס כמות יחול על הזמנות באותה כמות או גדולה יותר בלבד. כל המחירים שצוינו עשויים להשתנות בכל עת לאחר הודעה בכתב למפיץ. שינויים במחיר יחולו על כל ההזמנות שתתבצע לאחר ההודעה, כולל הזמנות שטרם חויבו.

4. מדיניות אתר אינטרנט

כל שאר תנאי העסק בין JLab למפיץ שלא יפורטו בהסכם זה יוגדרו בכתובת www.JLabAudio.com. JLab שומרת על הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי פרסום תנאים חדשים ברשת.

5. טווח

התקופה הראשונית של הסכם זה תחל בתאריך שצוין בהסכם זה ותישאר בתוקף ותוקפה עד שתסתיים על ידי אחד מהצדדים, למעט כאמור לעיל בסעיף 3E.

6. הקצאה

לא ניתן להקצות הסכם זה כולו או חלקו על ידי המשווק ללא אישור בכתב מאת JLab. כל ניסיון להקצותו ללא רשות מ- JLab ייחשב כהפרה של הסכם זה על ידי המשווק ול- JLab תהיה הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי. עם זאת, JLab רשאית להקצות את כל הזכויות, החובות והחובות שלה להלן בכל עת, למשל במקרה של ארגון מחדש של התאגיד.

7. הדין החל

הסכם זה כפוף לחוקים הפדרליים, לתעריפים הפדרליים או למדיניים, אם יש כאלה, ולחוקי מדינת קליפורניה. יש להביא תביעה כלשהי נגד JLab במחוז סן דייגו, קליפורניה.

8. קבלה:

אני מאשר שיש לי סמכות להתקשר בהסכם זה בשם שם עסקי המשווקים ("משווק") ובדקתי ומבין אותו ומסכים לעמוד בתנאיו.